Beschreibung

Katherine Garbera - A"k Miras"Cari Chandler, Declan Montrose'u unutamam""t". Bebe"inin kahverengi gözlerine bakmas" yetiyordu onu hat"rlamas" için. Kimseye ba"lanmaya niyeti olmayan, ailesinin can dü"man"n"n torunu olan, birlikte geçirdikleri gecenin sabah"nda ard"na bile bakmadan giden bu adam bebe"inin babas"yd". Ve geri dönmü"tü. "irketlerini parçalamak, büyük babas"n"n intikam"n" almak için. Ama geri dönmesinin bir nedeni daha vard": Cari'yi tekrar yata""nda istiyordu.Olivia Gates - "üphenin GücüAram""n, mutlulu"u için önünde tek bir engel vard". Kendisine uygun bir e" bulmal"yd". Prenses Kanza Aal Ajmaan ile zoraki anla"mal" bir evlili"i kabul edemezdi. En az"ndan onunla kar""la"ana dek böyle dü"ünüyordu. Kanza, onu güzelli"i ile büyüleyip akl"n" ba""ndan al"nca "artlar terse dönmü"tü. Peki ya etraflar"ndaki "üphe, ihanet ve güvensizlik, 1001 gece masallar"ndaki gibi ba"layan evliliklerini nas"l bir sona ta""yacakt"?

Rezensionen ( 0 )
Once a month we give presents to the most active reader.
Post more reviews and get a reward!
Zitate (0)
Sie können als Erste ein Zitat veröffentlichen.
Genres:
Top