Beschreibung

Bho chionn deich bliadhna fichead, bha cnan agus cultar na Gidhlig, a bha air a bhith iomraiteach ann an Alba airson 1,300 bliadhna, a rir coltais ann an ceumannan deireannach cronadh bsmhor a mhair 200 bliadhna. Bha an ireamh de dhaoine a bhruidhinneadh Gidhlig ann an Alba air tuiteam deich uiread thairis air an linn a chaidh roimhe. Cha robh an cnan fhin cumanta ach a-mhin ann an coimhearsnachdan sgapte ceann an iar-thuath na Gaidhealtachd agus Innse Gall.Ro bhliadhnaichean trtha na ciad linne thar fhichead, ge-t, bha atharrachadh mara air tighinn. Theireadh cuid gun robh a' Ghidhlig - a bha na cuspair magaidh is nimhdeis airson ineachan - a-nise 'fasanta'. Bha obraichean Gidhlig rim faotainn; chaidh foghlam tro mheadhan na Gidhlig a stidheachadh ann an iomadh ite; agus chunnaic luchd-poileataigs agus luchd-gnomhachais gun robh buannachdan an lib a bhith cirdeil ris a' chultar. Ged a bha ireamh luchd-labhairt na Gidhlig a' sor thuiteam agus seann daoine a' caochladh, dh'fhs an cronadh na bu mhaille, agus airson a' chiad uair ann an 100 bliadhna, thisich rdachadh co-roinneil a' tighinn air an ireamh de dhaoine ga s a' cheud a bha a' cleachdadh a' chnain. B' e sersa de dh'ath-bhethachadh a bha anns na thachair: ath-bhethachadh Gidhlig a dh'fhoillsich e fhin ann an cel pop, litreachas, ealain, brdachd, foillseachadh, drma, ridio agus telebhisean. B' e morbhail annasach a bh' ann ris nach robh dil. Agus aig cridhe a' ghluasaid sin, bha foghlam. Gealach an Fhis ag innse sgeulachd aon ionaid, Sabhal Mr Ostaig, a' cholaiste Ghidhlig san Eilean Sgitheanach a tha air a bhith aig teis-meadhain an dsgaidh seo. Ach, thar gach rud, tha an leabhar a' mion-sgrdadh mar a thugadh dchas airson an ama ri teachd do chultar urramach aig m nuair a shaoilear gun robh gach n caillte.

Rezensionen ( 0 )
Every Friday we give gifts for the best reviews.
The winner is announced on the pages of ReadRate in social networks.
Zitate (0)
Sie können als Erste ein Zitat veröffentlichen.
Top